Dotacja – dokumenty

potrzebne dokumenty

Dotacja

Z uwagi na przedłużający się proces akceptacji wniosków o płatność niezależny od ARTP CAPITAL S.A., a tym samym oczekiwanie na kolejną transzę środków finansowych umożliwiających wypłatę 45 dotacji dla osób z I tury rekrutacyjnej informujemy, że w miesiącu marcu ze środków, które pozostają do naszej dyspozycji wypłacimy tylko 5 dotacji. Osoby znajdujące się na najwyższych pozycjach listy rankingowej będą miały pierwszeństwo w założeniu działalności i otrzymaniu wsparcia finansowego.

Podpisanie reszty umów o udzielenie wsparcia finansowego oraz wypłata dotacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Urzędu Marszałkowskiego o czym będziemy informować Państwa na bieżąco. Wiemy jednak, że nie nastąpi to szybciej niż w II połowie kwietnia. Prosimy o cierpliwość i spożytkowanie czasu na rozpoczęcie działań, które sprawnie pozwolą założyć Państwu działalność w najbliższym czasie. Równocześnie chcemy zauważyć, że nie ma 100% pewności, że wypłata nastąpi do końca kwietnia, jednak Urząd Marszałkowski zapewnił nas, że jest to prawdopodobne i dołożymy wszelkich starań by dotrzymać tego terminu.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnicy projektu rekomendowani do otrzymania dofinansowania w ramach projektu zobowiązani są do:

 1. Zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Zgłoszenia zarejestrowanej działalności do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS
 3. Dostarczenia do Biura Projektu (mieszczącego się przy ul. Piernikarskiej 6 w Toruniu) celem weryfikacji, dokumentów stanowiących załączniki do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w tym:
  • Dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z dniem rozpoczęciem działalności)/wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru;
  • Kopię dokumentu poświadczającego nadanie nr REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS
  • zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia – m.in. weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, umową poręczenia i kwestionariuszem osobowym poręczyciela, Regulaminem udzielania poręczeń, zgodnie z załączoną listą, umowę o udzielenie poręczenia z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
  • Oświadczeń, zgodnie z poniższymi załącznikami (jeśli dotyczą)

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia uznaje się że Uczestnik projektu rezygnuje z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa w Projekcie.

Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji), zawiadomieni zostaną o dniu i godzinie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)

Oświadczenia

Icon

Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej 149.79 KB 360 pobrań

dotyczy tylko osób, które kiedyś otrzymały pomoc publiczna/de minimis ...
Icon

Oświadczenie VAT 179.23 KB 398 pobrań

...
Icon

Zgoda małżonka uczestnika 119.79 KB 374 pobrań

...

  Zabezpieczenia

  Icon

  Umowa poręczenia - zalecany 99.84 KB 483 pobrań

  ...
  Icon

  Umowa poręczenia bez dochodu 98.27 KB 387 pobrań

  poręczyciel zostanie poddany dodatkowej weryfikacji ...
  Icon

  Kwestionariusz osobowy poręczyciela 112.57 KB 457 pobrań

  ...
  Icon

  Oświadczenie o dochodach - Poręczyciel 199.00 KB 442 pobrań

  ...
  Icon

  Zgoda małżonka poręczyciela 119.41 KB 367 pobrań

  ...
  Icon

  Zaświadczenie o dochodach 235.32 KB 419 pobrań

  ...
  Icon

  Weksel 88.59 KB 431 pobrań

  ...
  Icon

  Deklaracja wekslowa 83.78 KB 438 pobrań

  ...
  Icon

  Regulamin poręczenia 226.96 KB 454 pobrań

  ...

   Dokumenty w ramach zabezpieczenia z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

   Należy dostarczyć Biznesplan uczestnika, wymagany będzie również podpis współmałżonka.

   Icon

   Oświadczenie o niezaleganiu 353.41 KB 353 pobrań

   ...
   Icon

   Wniosek o udzielenie poręczenia 239.64 KB 424 pobrań

   ...
   Icon

   Umowa o udzielenie poręczenia - wzór 153.56 KB 399 pobrań

   ...
   Icon

   Oświadczenie majątkowe 226.10 KB 419 pobrań

   ...